บุคลากรงานประชาสัมพันธ์นางสาวงามจิต อินทวงศ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางศศิวิมล แจ้คำ

แผนกจุลสาร

นางสาวณัฐกานต์ แช่มช้อย

แผนกจุลสาร

นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์

แผนกจุลสาร

นางสาวรัติยา ตาลทอง

แผนกออกแบบและผลิตสื่อ