มทร.ตะวันออก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

มทร.ตะวันออก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
28 มกราคม , 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMUTTO Smart University โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายสมบูรณ์ ลิขิตาภิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขตชลบุรี ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “บมจ. ธนาคารกรุงไทย” ซึ่งได้ลงนามร่วมกัน ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

            โดยโครงการนี้สืบเนื่องมาจาก กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับกลุ่มภาครัฐ (GFMIS) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ในการนี้ทั้งมหาวิทยาลัยฯ และธนาคารกรุงไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงิน เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อจะทำให้การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินภายใต้โครงการ RMUTTO Smart University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของธนาคารให้สามารถใช้งานระบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงนี้ขึ้นโดยมีใจความสำคัญหลักๆ เช่น การบริหารจัดการทางการเงิน ด้านการรับบริจาคเงิน และออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation)  ด้วยการเชื่อมต่อกรมสรรพากร เพื่อสามารถให้ผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้อัตโนมัติ ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะบัตรประจำตัวสำหรับนักศึกษาและบุคลากร การรับชำระเงินผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device) การรับชำระเงินผ่าน PromptPay QR Code ผ่านช่องทางชำระเงินต่างๆ และร้านค้าของทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น