MOU บริษัทซีแพนเนล จำกัด

MOU บริษัทซีแพนเนล จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
29 มกราคม , 2563
รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU และได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทซีแพนเนล จำกัด หลังจากนั้นได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ซึ่งเรียกว่า บันทึกความเข้าใจระหว่าง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทซีแพนเนล จำกัด โดยนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม และนายชัยยุทธ ศรีวิกรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ซึ่งต่อไปในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เรียกว่า “บริษัทซีแพนเนล จำกัด” อีกฝ่ายหนึ่ง ในวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ