MOU ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

MOU ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
17 กุมภาพันธ์ , 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอกด้วยกันทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ดังนี้ นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศบาลเมืองศรีราชา ,นายเอกชัย สาโรจน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม, นางพัชณี สุกใส ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา , นางรัจนา รัตนวารี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

โดยมี รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานลงนามในครั้งนี้

โดยทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานด้านนี้ของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็ง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ทางด้านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประชาชน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาชุมชน และสนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองบริหารจัดการที่ดี เมืองปลอดภัย เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย เมืองอัจฉริยะ และเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ