มทร.ตะวันออก MOU บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

มทร.ตะวันออก MOU บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
11 มีนาคม , 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด โดย ดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ทีเอไอ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาบันทึกความร่วมมือกัน ณ ห้องประชุมวันวิสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำข้อตกลงจะร่วมมือทางกันเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ และยุทธศาสตร์การบิน ดังนี้

1. เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) เพื่อผลิตนักศึกษา ผลิตบุคลากรด้านการบิน การพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรด้านช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน นักบิน การบริหารธุรกิจเกี่ยวกับการบิน ศูนย์ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากรและบุคลากร ตลอดจนการผลิตบุคลากร หรือพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน พัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และพัฒนาไปสู่ธุรกิจด้านบิน

2. ยอมรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบการเรียน การสอน การฝึกอบรม เป็นไปตามมาตรฐานการบินสากล EASA, FAA, ICAO, CAAT รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และระดับภูมิภาค 3. เพื่อการวิจัยพัฒนาอากาศยาน อุปกรณ์การบิน เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม (Smart Aviation Technology & Innovation) เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ การผลิต และนำผลงานวิจัยพัฒนามาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากรและบุคลากร ให้สอดคล้องเป็นไปตามการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณ ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเป้าหมาย