งานออกแบบ กองกลาง

นายสิปปกร พรหมปั้น

หัวหน้างานออกแบบ

นายศุภชัย เชื้อเกตุ

ตำแหน่ง วิศวกร

นางสาวชาลินี พลอยบุตร

นางสาวชาลินี พลอยบุตร

ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ