กิจกรรมอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี เป็นประธาน โดยมี นางสาวภคมน คงสมมาตย์ ผู้อำนวยการกองกลาง
กล่าวรายงานในครั้งนี้ กิจกรรมอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ เทคนิคการผจญเพลิง การใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และทดสอบการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับคณาจารย์ บุคลากรรวมทั้งนักศึกษา รับทราบและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และลดอัตรา
เสี่ยงการเกิดเหตุอัคคีภัย โดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดขึ้น ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ
และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม