งานอาคารและสถานที่ กองกลาง

นายสิปปกร พรหมปั้น

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวรุ่งรัตน์ สุวรรณกูล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอมรา เกิดบัณฑิตย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

นางเสน่ห์ ล้ำเลิศ

ตำแหน่ง คนงาน

นางสาวมณีรัตน์ น่วมมะสิงห์

ตำแหน่ง คนงาน

นางพัชนา เขียวสอาด

ตำแหน่ง คนงาน

นางสาวพรชิตา กลิ่นสุคนธ์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสาวพรสวรรค์ คะดีเวียง

ตำแหน่ง คนงาน

นางสาวสิริมนต์ โชตนา

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นางอุไร ชะเอม

ตำแหน่ง คนงาน

นายณัฐพงศ์ สังขาราม

ตำแหน่ง คนงาน

นายจตุรงค์ ศึกษา

ตำแหน่ง คนงาน

นายพิเชษฐ สถิตย์เสถียร

ตำแหน่ง คนงาน

นายไพฑูรย์ โอวาท

ตำแหน่ง คนงาน

นายเอกพล จีนอ่วม

ตำแหน่ง คนงาน

นางเกศราพร จีนอ่อน

ตำแหน่ง คนงาน

นายมงคล เนตรสุวรรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

นายประชา พงษ์พัฒนเจริญ

ตำแหน่ง คนงาน

นางสาวน้อย วิสา

ตำแหน่ง คนงาน