งานบริการ กองกลาง

นายศุภชัย เชื้อเกตุ

หัวหน้างานบริการ

นายจักริน เกตุบาง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายประเสริฐ บุสุวะ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายเตชากิจ คุ้มเหลือ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายบุญมี สาระผล

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสุพรรณ อัญชุลี

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสายชล นามสิงห์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายภัทราวุธ ไทยทอง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายสุนทร ชดช้อย

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายเอกมินต์ บัวขาว

ตำแหน่ง วิศวกร(ช่างไฟฟ้า)

นายมงคล โพธิ์งาม

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

นายดาวรุ่ง พรมสุวรรณ

ตำแหน่ง คนงาน

นายพลนิพรชัย สวัสดิ์วอ

ตำแหน่ง คนงาน

นายอาทิตย์ ทับหัวหนอง

ตำแหน่ง คนงาน

นายสมศักดิ์ นิลเต็ม

ตำแหน่ง คนงาน

นายณัฐนนท์ พลศรี

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

นายโสมนัส โอวาท

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายหนึ่ง ศรีพิลา

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายรุ่งอรุณ พวงอุดม

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจิรโพธิ อินทะกนก

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา