แผนกยานพาหนะ

แผนกแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรง

แผนกไฟฟ้า

แผนกซ่อมบำรุง