กองกลาง

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมการรับส่งเอกสารและหนังสือราชการตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกในการให้บริการ และจัดทำแผนแม่บททางกายภาพของมหาวิทยาลัย บริการงานออกแบบอาคาร ออกแบบภูมิทัศน์ออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบระบบไฟฟ้า ให้กับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับหมาย

งานบริหารงานทั่วไป

มีภาระหน้าที่ในการดำเนินงานด้านสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัย และสารบรรณของหน่วยงาน เลขานุการผู้อำนวยการ งานการประชุม งานบุคลากร งานสวัสดิการ งานติดต่อขอใช้ยานพาหนะและห้องประชุม งานดูและพื้นที่ภายในสำนักงานงาน จัดทำคำเสนอของบประมาณของหน่วยงานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการด้านพัสดุภายใน งานบุคลากร งานจัดทำข้อมูลด้านการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานในด้านต่างๆ การวิเคราะห์ภาระงานในหน่วยงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการติดต่อประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอาคารและสถานที่

มีภาระหน้าที่ในการดำเนินงานอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ พัฒนาบริเวณการขนย้าย ควบคุมงานด้านสารธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา พัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดูแลต้นไม้ งานโรงเรือนเพาะชำ และงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการ

มีภาระหน้าที่ในการดำเนินงานให้บริการด้านยานพาหนะ บำรุงรักษายานพาหนะ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ดูแลการซ่อมอาคาร สถานที่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ งานรถไถเดินตามรถไถขนาดใหญ่ เครื่องทุ่นแรง และบำรุงรักษา เครื่องจักรต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย