ภาระหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกลาง

        บริหารจัดการงานภายในกองกลางให้บรรลุภารกิจของกองกลาง ให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมการรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกในการให้บริการและจัดทำแผนแม่บททางกายภาพของมหาวิทยาลัย รวมถึงกำกับ ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่

– อนุมัติการบริหารงบประมาณและการเงินภายในหน่วยงาน วงเงินครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท
– อนุมัติการใช้รถราชการส่วนกลางในจังหวัดและต่างจังหวัด
– อนุมัติการลาป่วย การลากิจ และการลาพักผ่อน ของบุคลากรในหน่วยงานตามระเบียบกำหนด
– ลงนามในหนังสือถึงส่วนราชการภายนอก ที่เป็นเรื่องในความรับผิดชอบ ซึ่งมิใช่เรื่องในเชิงนโยบายและไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์
– ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
– อนุมัติการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศของบุคลากรในหน่วยงานตามระเบียบกำหนด