กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 5              ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เป็น มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 และต่อมาได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน  ประกอบไปด้วย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติคณะเทคโนโลยีสังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 59 ง หน้า 15 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 กำหนดให้กองกลางเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2550 เป็นต้นมา