กองกลาง

นางสาวพรทิพย์ จำจด

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองกลาง

นางจรีพร เผือกผ่อง

หัวหน้างานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสิปปกร พรหมปั้น

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

นายศุภชัย เชื้อเกตุ

หัวหน้างานบริการ

นายสิปปกร พรหมปั้น

หัวหน้างานออกแบบ