กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ

วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"

ปณิธาน

"สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี"

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใชบัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
2.พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติและระดับอาเซียน
3.บริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
6.พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน