กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ

วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน"

ปณิธาน

"สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี"

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใชบัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

2.พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติและระดับอาเซียน

3.บริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ

6.พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประ