งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง

แผนกสารบรรณ

นางจรีพร เผือกผ่อง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรีภรณ์ เผือกผ่อง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวรัญญา สมดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวทัศวรรณ อ่อนลิ้ม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริรักษ์ แก้วหัสดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป