จำหน่ายพัสดุ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยวิธีขายทอดตลาด