การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น.                                  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ        การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566  โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้
……….1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย ศรีทะ เป็นประธานกรรมการ
……….2. อาจารย์วีณัฐกานต์ รัตนธีวงศ์ เป็นกรรมการ
……….3. นายวิษณุ โชโต เป็นกรรมการและเลขานุการ                                และ ในวันอังคารที่ 28 พฤษาคม เวลา 10.00 น.                                            หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน    ปีการศึกษา 2566