วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ประชุมบุคลากรกองกลาง ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และรายงานปัญหา/อุปสรรค          ในการปฏิบัติงานของกองกลาง ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8                 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก