ข่าวสารและกิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ภารกิจพลิก มทร.ตะวันออก สู่แหล่งผลิตกำลังคนตอบโจทย์ 10 s curve EEC ครบวงจร

รับสมัครงาน ผู้ช่วยครูประมง

กำหนดการ

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการจัดสร้างหอพระ

ขอเชิญทดสอบTOEIC

ขอแสดงความยินดีกับดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ และคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ภาพความสำเร็จบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 2556

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว

ประกาศ เปิดจำหน่ายใบสมัคร งานเกษตรบางพระแฟร์ 2557

รับสมัครพนักงานแผนกควบคุมสัตว์พาหะ บริษัท ไทยลีกการเกษตร จำกัด

รัับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา

ขอแสดงความยินดีกับผศ. วิทวัส สิทธิกูล

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง กำหนดการเเละวิธีการนำเสนอวิสัยทัศน์นโยบายเเละการบริหารจัดการเเละเเผน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำเเหน่งอธิการบดี

เเบบตอบรับผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กรอบการนำเสนอผลงานวิสัยทัศน์ นโยบาย เเผนการบริหารจัดการเเละเเผนพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำเเหน่งอธิการบดี

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน บริษัทดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัก(มหาชน)

ประกาศรับสมัครงาน สถาบีนวิจัยแสงซินโครตรอน

แจ้งเรื่อง การแต่งกายของผู้ปฏิบัิติหน้าที่และบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

ประกาศรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรมมการสภามหาวิทยาลัย

ขอเชิญอาจารย์ พนักงานและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยสามัญ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 สมัยแรก

สอราคาซื้อโครงการอบรมและฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตอุเทนถวาย

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน" วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ขอเชิญชวน เข้าร่วมร่วมโครงการราชมงคลตะวันออกคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ

ขอเชิญ ผู้สนใจทำใบอนุญาตขับขี่รถ รับแบบฟอร์มและยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานสภาคณาจารย์ ชั้น 7

บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนดจัดงานสงกราณ์ ประจำปี 2556

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 ในโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัคร นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาเขตบางพระ ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 27 มกราคม พ.ศ. 2556 >>คลิก<<

ขอเชิญท่านผู้ปกครองและครูเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปกครองเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา :

เทศบาลตำบลบางพระ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

บริษัท สุพรีม แพนโนฟลอร่า จำกัด เปิดรับสมัครผู้จัดการสวน จำนวน 3 อัตรา >>คลิก<<

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 เจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 10 - 19 มกราคม 2556

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับงาน "ข้าวของแผ่นดิน" ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ.)" (รายละเอียดคลิก)

ขอเชิญ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 (รายละเอียดคลิก)

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการแข่งขันกีฬา พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญ ผู้สนใจร่วมการสัมมนาผลิตเห็ดอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกครั้งที่ 6 วันศุกร์ ที่ 13กรกฎาคม 2555

โครงการอบเทคนิคการวิเคราะห์คุณค่าอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนออก

ขอเชิญ สมัคร / เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) มทร.ตะวันออก

แจ้งข่าว : กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2555

การแข่งขัน กอล์ฟการกุศลราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5

ประกาศ...!!! รับสมัครงาน บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด มหาชน(Q-HOUSE)

ขอเชิยเที่ยวงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2555

ขอเชิญเข้ารับการอบรมอาชีพการทำผัดไทยและขนมจีนน้ำยา

รับสมัครการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

โรงงานผลิตเสื้อ เสื้อโปโล ประกาศรับสมัครงาน

สามารถรับฟังเพลงและข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลตะวันออกแบบออนไลน์ได้แล้วครับ

รับสมัครนักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมโหวตกับ โครงการมหาวิทยาลัยยอดนิยม The Most Popular University 2012

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำีปี พ.ศ. 2555

ใบสมัครประกวดร้องเพลง งานเกษตรบางพระแฟร์ 54

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ "งานวันแพะชลบุรีครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม54 ในงานเกษตรบางพระแฟร์ 54 นี้

กำหนดการแถลงข่าวงานเกษตรบางพระแฟร์ 54

ขอเชิญร่วมงาน ** สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 **

ขอเชิญร่วมบริจาคของให้กับผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยฯ มทร.ตะวันออก

งานแพะ ชลบุรี ครั้งที่ 1

สำหรับนักศึกษาที่ติด มส. หรือ I ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

การเปิดภาคเรียน 2/2554

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554

กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวบางพระทุกท่านร่วม ลด ละ เลิก อบายมุข ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สัญญา ธานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภฤกษ์ กุลปภังกร ได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

การสัมมนาสหกิจศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการ และสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รายละเอียดโครงการค่ายสัตวบาลอาสา

ขอให้นักศึกษาประมง(เทียบโอน) ปีการศึกษา 2554 แก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้องที่แผนกทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 เมษายน 2555

ขอเชิญชมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากลและการประกวดร้องเพลง ประจำปี 2554

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง carbon footprint กับอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

จองบูธงานเกษตรบางพระแฟร์ 54

โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล AS RMUTTO Futsal Challenge 2011 ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

งาน "ราชมงคลตะวันออกก้าวไกล สานสายใยสู่ชุมชน"

การแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 6