บุคลากรงานบริหารงานทั่วไปนางจรีพร เผือกผ่อง

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวทัศวรรณ อ่อนลิ้ม

แผนกสารบรรณ

นางสาวอัจฉรีภรณ์ เผือกผ่อง

แผนกสารบรรณ

นางวรัญญา สมดี

แผนกสารบรรณ

นางวีนัส ปั้นคล้าย

แผนกบุคลากร

นางสาวอมรา เกิดบัณฑิตย์

แผนกสวัสดิการ

นางสาววันทนา ทองน้อย

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สภาคณาจารย์และข้าราชการ