บุคลากรงานออกแบบอาคารและสถานที่

นายสิปปกร พรหมปั้น

หัวหน้างานออกแบบอาคาร สถานที่

นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์

แผนกออกแบบ

นายศุภชัย เชิ้อเกตุ

แผนกออกแบบ

นางพัชนา เขียวสอาด

แผนกอาคารและสถานที่

นางเสน่ห์ ล้ำเลิศ

แผนกอาคารและสถานที่

นางสาวน้ำค้าง กล่อมดี

แผนกอาคารและสถานที่

นางสาวมณีรัตน์ น่วมมะสิงห์

แผนกอาคารและสถานที่

นางปราณี ธรรมพ้นภัย

แผนกพัฒนาบริเวณ

นางสาวอรทัย อ๊อดทอง

แผนกพัฒนาบริเวณ

นายมงคล เนตรสุวรรณ์

แผนกพัฒนาบริเวณ

นายไพฑูรย์ โอวาท

แผนกพัฒนาบริเวณ

นายจตุรงค์ ศึกษา

แผนกพัฒนาบริเวณ

นายจิรโพธิ อินทะกนก

แผนกพัฒนาบริเวณ

นายถาวร เกิดศรีสุข

แผนกพัฒนาบริเวณ

นายนิรัญ จันทร์สมาน

แผนกพัฒนาบริเวณ

นายพิเชษฐ สถิตย์เสถียร

แผนกพัฒนาบริเวณ

นายสุชาติ ชาวกัณหา

แผนกการจัดการพลังงาน

นายประชา พงษ์พัฒนเจริญ

แผนกเรือนเพาะชำ

นางสาวสิริมนต์ โชตนา

แผนกเรือนเพาะชำ