บุคลากรงานบริการ

นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

นายสมชาย ซิ้มเต็ก

แผนกยานพนะ

นายอัครินทร์ แซ่แต้

แผนกยานพนะ

นายประเสริฐ บุวุสะ

แผนกยานพนะ

นายจักริน เกตุบาง

แผนกยานพนะ

นายบุญมี สาระผล

แผนกยานพนะ

นายชนาธิป ทิมยองใย

แผนกยานพนะ

นายสุพรรณ อัญชุลี

แผนกยานพนะ

นายณัฐชัย กองมูล

แผนกยานพนะ

นายภัทราวุธ ไทยทอง

แผนกยานพนะ

นายรุ่งอรุณ พวงอุดม

แผนกแทรกเตอร์

นายโสมนัส โอวาท

แผนกแทรกเตอร์

นายอาทิตย์ ทับหัวหนอง

แผนกซ่อมบำรุง

นายมงคล โพธิ์งาม

แผนกไฟฟ้า

นายสมศักดิ์ นิลเต็ม

แผนกไฟฟ้า

นายพลนิพรชัย สวัสดิ์วอ

แผนกซ่อมบำรุง

นายกุลธีป เลียงผา

แผนกซ่อมบำรุง

นายณัฐพงษ์ สังขาราม

แผนกซ่อมบำรุง